Serwis pogwarancyjny : 14 688 90 28 |
Płyty zespołu Pectus
27
Czerwiec
2013

Panorama GSM rozdaje płyty Pectus z autografami!

Jeżeli jesteś zainteresowany zapraszamy do naszych punktów sprzedaży.

 

 

 
REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „PanoramaGsm rozdaje płyty zespołu PECTUS z autografami II edycja” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
2. Organizatorem i fundatorem nagród Konkursu jest PanoramaGsm Tarnów, ul. Targowa 3.
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 27.04.2013 r. o godzinie 09:00:00 czasu polskiego i będzie trwać do dnia 29.06.2013 r. do godziny 14:00:00 czasu polskiego.
4. Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Konkursie.
5. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
6. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki uczestnictwa określone w Regulaminie (dalej „Uczestnicy”).
7. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w Konkursie.
8. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora (PanoramaGsm, ul. Targowa 3, 33-100 Tarnów) oraz na stronie internetowej pod adresem www.panoramagsm.pl

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi potwierdzić zapoznanie się i akceptację treści Regulaminu zamieszczonego na Stronie Internetowej oraz wypełnić dane podane na kuponie konkursowym tj. imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy.
3. Prawa uczestnictwa w Konkursie, jak i praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania uzyskanej w Konkursie nagrody czy innych roszczeń związanych z udziałem w Konkursie, Uczestnicy nie mogą przenosić na inne osoby bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.
4. Zadanie konkursowe polega na wydaniu przynajmniej 100 złotych brutto* na zakup towarów i usług w jednym z punktów handlowych Organizatora, za co Uczestnik otrzymuje jeden Kupon Konkursowy. Przy czym za każde kolejne wydane 100 złotych brutto* Uczestnik Konkursu otrzymuje kolejny Kupon Konkursowy itd.
5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 3 osób.
6. Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
7. Do kompetencji Komisji konkursowej należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników reklamacji i skarg dotyczących przebiegu Konkursu.
* z wyłączeniem kuponów doładowujących.

§ 3

NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie jest 10 płyt zespołu PECTUS z autografami.
2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które od dnia 27.04.2013 r. od godz. 09:00:00 czasu polskiego do dnia 29.06.2013 r. do godz. 17:00:00 dostarczą wypełnione Kupony Konkursowe do jednego z punktów handlowych Organizatora i zaakceptują regulamin Konkursu.
3. Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców najpóźniej do dnia 02 lipca 2013 r. do godz. 17:00 czasu polskiego.
4. Z przeprowadzonego rozstrzygnięcia konkursu zostanie sporządzony protokół.
5. Nagrodę otrzyma 10 uczestników, którzy zostaną wylosowani przez członków komisji.
6. Jedna osoba może zdobyć nagrodę tylko raz w ramach całego Konkursu.
7. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, Organizator powołuje specjalną komisję konkursową w składzie:
Monika Szmigielska – przewodnicząca Komisji,
Piotr Kuta,
Maciej Ciężadło.
8. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
9. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej telefonicznie lub poprzez email, dodatkowo lista zwycięzców zostanie umieszczona na stronie www.panoramagsm.pl w przeciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
10. Nagrody należy odbierać osobiście w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora.
11. Nagrody nieodebrane w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora przechodzą na własność Organizatora.
12. W przypadku nie przyznania w okresie trwania Konkursu wszystkich nagród przewidzianych do wygrania w Konkursie, pozostałe nagrody pozostają własnością Organizatora.

§ 4

REKLAMACJE

1. Uczestnikom przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej nieprawidłowości w przebiegu Konkursu.
2. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem mogą być zgłaszane listem poleconym z podaniem imienia i nazwiska Uczestnika, jego dokładnego adresu, opisu reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem oraz własnoręcznym podpisem Uczestnika, w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, jednakże nie później niż w terminie do 29 czerwca 2013 r. włącznie, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń Uczestnika związanych z udziałem w Konkursie, na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja Konkurs PanoramaGsm rozdaje płyty zespołu PECTUS z autografami”. O zachowaniu terminu na zgłoszenie reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Organizator rozpatrzy i powiadomi Uczestnika na piśmie listem poleconym o uwzględnieniu lub odrzuceniu jego reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji wraz ze wskazaniem uzasadnienia swojego rozstrzygnięcia.
4. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna, wiążąca i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 5

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, e-mail, numeru tel. kontaktowego.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz.833 z późn. zm.).

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowaniago na stronie www.panoramagsm.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

jakub
  • 2433 odwiedzin
  •  

    Facebook

    Get the Facebook